دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر

دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر کد کارگاه :۱۵۱۵ پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت: دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر با موفقیت دو قدم فاصله دارید : از شما ثبت نام در دوره مهارتهای بیانی و هوش هیجانی از ما تضمین آینده موفق شما با ارائه گواهینامه معتبر […]