دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر

دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر

کد کارگاه :۱۵۱۵

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت:

دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر

با موفقیت دو قدم فاصله دارید :

  1. از شما ثبت نام در دوره مهارتهای بیانی و هوش هیجانی
  2. از ما تضمین آینده موفق شما

با ارائه گواهینامه معتبر

تاریخ برگزاری: 98/11/23

زمان برگزاری : ساعت 9:00 الی ۱7:00

هزینه شهریه : 230/000