بازیابی حس بویایی با استفاده از سلول بنیادی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه پزشکی و سلامت: در پژوهشی جدید، اسپری سلول‌های بنیادی به بینی موش‌ها موجب بازیابی حس بویایی آن‌ها شد. تصور کنید درمان ساده و مؤثری برای بازیابی حس بویایی در افرادی دردسترس قرار گیرد که این حس خود را از دست داده‌ یا از اول فاقد آن بوده‌اند. […]