عید مبعث پیامبر مبارک

عید مبعث پیامبر مبارک ای نام تو جان بخش تر از آب حیات محتاج تو خلقی به حیات و به ممات از بعثت انبیا و ارسال رسل مقصود تو بودی، به جمالت صلوات عید بزرگ مبعث بر مسلمانان راه هدایت مبارک