عید مبعث پیامبر مبارک

عید مبعث پیامبر مبارک

پردیس فناوری کیش – طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت – دپارتمان روابط عمومی :

 

ای نام تو جان بخش تر از آب حیات

محتاج تو خلقی به حیات و به ممات

از بعثت انبیا و ارسال رسل

مقصود تو بودی، به جمالت صلوات

عید بزرگ مبعث بر مسلمانان راه هدایت مبارک