قابل توجه ارائه کنندگان مقاله و شرکت کنندگان

 

قابل توجه ارائه کنندگان مقاله و شرکت کنندگان

سخرانی و ارائه مقالات در روز همایش تنها به زبان فارسی می باشد .

شایان ذکر است ، ارسال چکیده مقاله و اصل مقاله جهت داوری به زبان فارسی و یا انگلیسی امکان پذیر می باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.eec.kishtech.ir بخش از اخبار و اطلاعیه مراجعه فرمایید.