روز جهانی پرستار مبارک

روز جهانی پرستار هر ساله در ۱۲ مه به منظور

قدردانی از پرستاران ، در اقصی نقاط جهان 

گرامی داشته میشود.