تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت در چیست ؟

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه آموزش حسابداری

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست؟

 

حسابداری مالی و مدیریت هر دو ابزار مهم برای یک کسب و کار هستند، اما اهداف متفاوتی دارند. یک کسب و کار برای تعیین برنامه های عملیاتی خود در آینده، برای بررسی عملکرد گذشته و بررسی عملکرد فعلی کسب و کار خود از حسابداری استفاده می کند. حسابداری مدیریتی مالی مخاطبان مختلف است، زیرا سرمایه گذاران معمولا در فعالیت های روزمره کسب و کار دخیل نیستند، اما در مورد سرمایه گذاری خود نگران هستند، در حالی که مدیران نیاز به اطلاعات سریع برای تصمیم گیری در مورد کسب و کار روزانه دارند.

حسابداری مدیریتی داخلی است، در حالی که حسابداری مالی برای سهامداران خارجی در نظر گرفته شده است. اگر چه مدیریت مالی اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه دارد، مدیریت حسابداری برای مدیران لازم است تا تصمیم های مالی فعلی و آینده را در نظر بگیرد. حسابداری مالی دقیق است و باید به کلیه اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) پایبند باشد، اما حسابداری مدیریتی اغلب بیشتر از یک حدس یا برآورد است، زیرا اکثر مدیران زمان لازم برای ارقام دقیق را در صورت تصمیم گیری لازم ندارند.

(هدف)

 از حسابداری مالی، تهیه اطلاعات از نظر مالی و نتایج عملیات و جریان وجه نقد می باشد در صورتی که هدف از حسابداری مدیریتی، تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت برای برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری می باشد.

(استفاده کنندگان) 

حسابداری مالی، درون سازمانی و استفاده کنندگان حسابداری مدیریتی برون سازمانی است.

(استانداردهای حسابداری) 

در حسابداری مالی رعایت استانداردهای حسابداری الزامیست ولیکن در حسابداری مدیریتی رعایت استانداردهای حسابداری الزامی نیست.

(نوع گزارش گیری) 

در حسابداری مالی محدود به صورتهای مالی اساسی است اما در حسابداری مدیریت بسته به نیاز مدیریتی است.

(واحد اندازه گیری) 

در حسابداری مالی فقط پولی است اما واحد اندازه گیری حسابداری مدیریتی می تواند هر واحدی (وزن، حجم، سطح و …) باشد.

(محتوای گزارش) 

در حسابداری مالی گذشته نما و واقعی، ولیکن در حسابداری مدیریتی آینده نگر و برآوردی می باشد.

(مبنای ارزش یابی) 

در حسابداری مالی بهای تمام شده تاریخی ، در حسابداری مدیریتی تاکید بر قیمتهای جاری است.

(تاکید بر خصوصیت کیفی اطلاعات) 

در حسابداری مالی قابل اتکا بوده ولیکن در حسابداری مدیریتی تاکید بر مبنای مربوط بودن است.

(رعایت استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری)

در حسابدار مالی بر اساس اصول و استانداردها عمل می کند ولیکن در حسابداری مدیریتی کاملا عکس این مورد است.

(نوع گزارشات)  

در حسابداری مالی محدود به صورتهای مالی است، در حسابداری مدیریتی بسته به نیاز مدیریتی است و قواعد خاصی را دنبال نمی کند.

(جامعیت) 

در حسابداری مالی فعالیت ها را به صورت یک مجموعه قرار می دهد، در حسابداری مدیریتی به هر فعالیت در چهار چوب کل فعالیت ها تاکید دارد.

(فراهم کنندگان اطلاعات)  

در حسابداری مالی، حسابداران مستقل و مالی هستند در حسابداری مدیریتی مدیریت، حسابداران صنعتی و سایرین.

(ارتباط با تخصص ها) 

حسابداری مالی با تخصص های دیگر ارتباطی ندارند، ولیکن حسابداری مدیریتی با رشته های دیگری همچون رشته های مالی، اقتصاد، تحقیق در عملیات، آمار و ریاضی  ارتباط دارد.

(نگاه کلی) 

درنگاه کلی حسابداری مالی بعنوان نتیجه نهایی است، ولیکن حسابداری مدیریتی بعنوان سیله ای برای نتیجه نهایی است.