ميزان حافظه مورد نياز براي بلوك بيتي

ميزان حافظه مورد نياز براي بلوك بيتي