رفتاری که در مدیریت بحران به مدیران کمک می‌کند

تغییر رویکردها و انتخاب راهبردهای جدید آسان نیست. رهبران سازمان‌ها و مدیران کسب و ‌کارهای کوچک و بزرگ با چالش‌هایی مواجهند که قبلا سابقه نداشته است. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به آموزش‌های سریع و مؤثر مدیریت بحران و بقای سازمان، ضروری است. در ادامه، چهار رفتار مهم و اثرگذاری را معرفی می‌کنیم