کارگاه اصول بازرسی HSE

هدف بعدی بازرسی ایمنی شناسایی شرایطی است که در صورت اصلاح آنها، تأسیسات را مورد تائید استاندارد و یا قوانین شود. درنتیجه تأسیسات بازرسی شده مکان ایمن تر و سالمتری برای کار می شود همچنین ممیزی ها و بازرسی ها بخش مهمی از یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار می باشند.