کاربران فیت‌بیت تا سال ۲۰۲۵ مجبوراند از حساب‌های گوگل استفاده کنند

به‌دنبال فروش فیت‌‌بیت به گوگل، کاربران این برند تا سال ۲۰۲۵ برای استفاده از خدمات فیت‌بیت به حساب کاربری گوگل نیاز خواهند داشت.