کارگاه لایحه تاخیرات پروژه گمرکی و تجاری

لایحه تاخیرات از دو دسته اصلی تاخیرات فنی و تاخیرات مالی تشکیل شده است. جهت برآورد تاخیرات مالی از بخشنامه ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰ استفاده می شود. و جهت برآورد تاخیرات فنی با توجه به قرارداد از یکی از روشهای رایج در این زمینه استفاده میشود.