TTL و CMOS

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد آی سی های TTL و CMOS آشنایی اولیه با آی سی های TTL و CMOS خطی : ICهای خطی با موج در ارتباط هستند (مثل گیرنده های ماهواره و تلویزیون و سایر گیرنده های مخابراتی، تقویت کننده های ولتاژ و غیره). دیجیتال : ICهای دیجیتال با سطوح ولتاژ دیجیتال […]