فیلترینگ فاصله پدر و مادرها را با بچه‌های راه دورشان بیشتر کرد

زن سالمندی که گوشی به دست به سوپری محله پناه آورده بود نه می‌دانست چه اتفاقی برای اینترنت افتاده نه اینکه چه چیزی باید به تلفن‌اش اضافه کند تا دوباره بتواند تصویر بچه‌هایش را در آن سوی دنیا ببیند.