بیشتر بخوانید

آشنایی با مهندسی عمران – بخش دوم

در مقام یک مهندس عمران به عنوان شخصی که سال ها در حوزه مرتبط با عمران در بازار کار ایران مشغول است، قصد دارم تا از اولین گام برای ورود به دنیای مهندسی عمران، از انتخاب رشته تا تحصیلات دانشگاهی و در نهایت اشتغال از تجریبات شخصی خودم با شما سخن بگویم.

بیشتر بخوانید

آشنایی با مهندسی عمران – بخش اول

در مقام یک مهندس عمران به عنوان شخصی که سال ها  در حوزه مرتبط با عمران در بازار کار ایران مشغول است، قصد دارم تا از اولین گام برای ورود به دنیای مهندسی عمران، از انتخاب رشته تا تحصیلات دانشگاهی و در نهایت اشتغال از تجریبات شخصی خودم با شما سخن بگویم