کارگاه آموزشی نرم افزار کتیا(Catia)

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی: سرفصل کارگاه آشنایی با نرم افزار کتیا : 1- آشنایی با نرم افزار کتیا Sketcher2-آموزش محیط طراحی دو بعدی   Part Design3- آموزش محیط طراحی و مدلسازی Assembly Design 4- آموزش محیط مونتاژ Drafting 5- آموزش محیط نقشه گیری 6- حل تمرین