مقررات حاکم بر ارث

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدریت_ گروه آموزش عمومی: سرانجام هر انسانی مرگ است و فوت یکی از احوال هر شخص است. در عین حال از آنجا که مرگ واقعه‌ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد بدین خاطر قوانین مختلفی نیز در این باره تصویب شده است. نخستین اثر حقوقی مرگ، توقف […]