کارگاه تکنیک ارتباط موثر با مشتری با روش NLP

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت: کارگاه تکنیک ارتباط موثر در جذب پول،مشتری و موفقیتNLP با موفقیت دو قدم فاصله دارید : از شما ثبت نام در دوره مهارتهای بیانی و هوش هیجانی از ما تضمین آینده موفق شما با رائه گواهینامه معتبر و جهانی علوم و تحقیقات،قابل ترجمه(رسمی) تاریخ برگزاری: […]