موارد استاندارد در مورد ابعاد کابین و درب آسانسور

موارد استاندارد در مورد ابعاد کابین و درب آسانسور

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _دپارتمان فنی و مهندسی :

Passenger lifts — examination, testing, inspection and maintenance ...

موراد استاندارد درب های‌ طبقه‌ آسانسور :

1-7 ملاحظات‌ کلی‌
1-1-7 نواحی‌ باز چاه‌ که‌ دسترسیی به‌ کابین‌ آسانسور را فراهم‌ می‌ کنند ، باید مجهز به‌ درهای‌ بدون‌ سوراخ‌  باشند. در حالت‌ بسته‌، فاصله‌ آزاد بین‌ پانلها یا بین‌ پانلها وچهارچوب‌ تا حد ممکن‌ باید کوچک‌ باشد .
در صورتیکه‌ این‌ فواصل‌ از 6 میلی متر بیشتر نشوند ، این‌ شرط‌ برآورده‌ می‌ شود . جمله‌ دوم‌ بند 0-1-2-2 مقدمه‌کلی‌ در این‌ مورد اعمال‌ نمیشود. این‌ فواصل‌ در صورت‌ وجود، از درون‌ چاه‌ اندازه‌ گیری‌ می‌ شوند .
جهت‌ جلوگیری‌ از خطر برش‌ در حین‌ عملکرد طرف‌ بیرونی‌ درهای‌ خودکار نباید دارای‌ برجستگی‌ها و یا فرورفتگی‌های‌ بیش‌ از 3 میلی متر باشد . این‌ نوع‌ لبه‌ ها باید از هر دو جهت‌ حرکت‌ دارای‌ “پخی‌” باشند ، موارد استثناء بر این‌ مقررات‌ برای‌ قفلهای‌ سه‌ گوش‌ در ضمیمه‌ (ب‌) داده‌ شده‌ است‌ .
2-1-7 برای‌ بررسی‌ جزئیات‌ بیشتر در مورد سمت‌ درونی‌ درهای‌ طبقه‌ (سمت‌ چاه‌ ) بند 5-4 ملاحظه‌ شود.
2-7 مقاومت‌ مکانیکی‌ درب ها و چهارچوب‌ آنها
1-2-7 درها و چهارچوبها باید طوری‌ ساخته‌ شوند تا به‌ مرور زمان‌ تغییر شکل‌ ندهند.بدین‌ منظور میتوانند از فلز ساخته‌ شوند.
بکارگیری‌ شیشه‌ مسلح‌ ( شیشه‌ سیم دار ) یامواد پلاستیکی‌ تنها بمنظور رؤیت‌ طبق‌ بند 7-6-2-2 مجاز میباشد.
2-2-7 مقاومت‌ مکانیکی‌
درها به‌ همراه‌ قفل شان‌ باید دارای‌ مقاومت‌ مکانیکی‌ کافی‌ باشند ، بطوریکه‌ در برابر نیروی‌ عمودی‌ معادل‌  300 نیوتن در هر نقطه‌ ای‌ از پانلها در ناحیه‌ ای‌ به‌ مساحت‌  5 سانتی متر به‌ شکل‌ دایره‌ یا مربع‌ ، از هر دو طرف‌ ، بدان‌ وارد می‌ آید باید :
الف‌ –  بدون‌ تغییر شکل‌ دائمی‌ مقاومت‌ کنند.
ب‌  –  بدون‌ تغییر شکل‌ الاستیک‌ بیش‌ از  15 میلی متر مقاومت‌ کنند.
ج‌  –  بعد از اعمال‌ چنین‌ نیرویی‌ بطور مطلوبی‌ کار کنند.
1-2-2-7 در مورد آسانسورهای‌ با کابین‌ بدون‌ در ، اعمال‌ نیروی‌ تعریف‌ شده‌ فوق‌ بر روی‌ طبقه‌ ، نباید موجب‌ تغییر شکلی‌ الاستیک‌ بیش‌ از  5 میلی متر در طرف‌ چاه‌ ، گردد.
2-2-2-7 تحت‌ اعمال‌ نیروی‌ معادل‌  150 نیوتن بطور دستی‌ (بدون‌ کمک‌ ابزار ) در بدترین‌ نقاط‌ ، در جهت‌ باز شو درهای‌ خودکار افقی‌ ، فاصله‌ آزاد ذکر شده‌ در بند 7-1-1 میتواند از  6 میلی متر بیشتر شود ، اما بطوریکه‌ از  30 میلی متر بیشتر نشود.
3-7 ارتفاع‌ و عرض‌ درب های آسانسور
1-3-7 ارتفاع‌ : ارتفاع‌ درب‌ طبقه‌ ها باید حداقل‌  195 سانتی متر  باشد .
2-3-7 عرض‌ : عرض‌ مفید درب‌  طبقه‌ ها ، نباید بیشتر از  5 سانتی متر از عرض‌ درب‌  کابین‌ ،از هر طرف‌ بیشتر باشد ،مگر آنکه‌ تمهیدات‌ لازم‌ جهت‌ پیشگیری‌ و ایمنی‌ ، انجام‌ گیرد .
4-7 آستانه‌ ها ، ریلهای‌ راهنما ، متعلقات‌ درب‌
1-4-7 آستانه‌ ها : درب‌ ورودی‌ طبقه‌ باید بمنظور مقاومت‌ کافی‌ در برابر نیروهایی‌ که‌ در هنگام‌ بارگیری‌ کابین‌ به‌ آن‌ وارد می‌ آیند ، دارای‌ آستانه‌ یا چهارچوب‌ باشد . بمنظور جلوگیری‌ از ورود آب‌ به‌ داخل‌ چاه‌ می‌ توان‌ شیب‌ مناسبی‌ در کف‌ آن‌ ایجاد کرد .
2-4-7 ریلهای‌ راهنمای‌ درها
1-2-4-7 درهای‌ طبقه‌ باید بگونه‌ ای‌ طراحی‌ شوند تا در حین‌ عملکرد عادی‌ و در انتهای‌ مسیر از ریل‌ خارج‌ نشوند و همچنین‌ جابجا نشده‌ و گیر نکنند.
2-2-4-7 درهای‌ خودکار افقی‌ طبقه‌ ها ، باید از سمت‌ بالا و پایین‌ دارای‌ ریل‌ بوده‌ و هدایت‌ شوند .
3-2-4-7 درهای‌ خودکار عمودی‌ طبقه‌ ها باید از سمت‌ چپ‌ و راست‌ دارای‌ ریل‌ بوده‌ و هدایت‌ شوند .
3-4-7 آویزان‌ کردن‌ درهای‌ خودکار عمودی‌
1-3-4-7  در لته‌ های‌ درهای‌ خودکار عمودی‌ طبقه‌ ها ، باید با دو قطعه‌ جداگانه‌ ، آویزان‌ شوند.
2-3-4-7 ضریب‌ ایمنی‌ قطعات‌ آویزان‌ کننده‌ باید حداقل‌ 8  باشد.
3-3-4-7 قطر فلکه‌ های‌ طناب‌ فولادی‌ آویز ، باید حداقل‌ 25 برابر قطر طناب‌ طناب‌ فولادی‌ باشد.
4-3-4-7 طنابهای‌ فولادی‌ و زنجیرهای‌ آویز درها در برابر خارج‌ شدن‌ از شیار قرقره‌ ها و دنده‌ زنجیرها،  باید محافظت‌ شوند. 
5-7 حفاظت‌ در عملکرد درها
1-5-7 کلیات‌ :طراحی‌ درها باید بگونه‌ ای‌ باشد تا خطر ایجاد جراحت‌ یا آسیب‌ دیدگی‌ ناشی‌ از گیر کردن‌ بین‌ در را تا حد امکان‌ کاهش‌ دهد.
2-5-7 درهای‌ خودکار مجهز به‌ نیروی‌ محرکه‌
1-2-5-7 طراحی‌ این‌ نوع‌ در ،باید طوری‌ باشد تا آسیب‌ دیدگی‌ اشخاص‌  بعلت‌ برخورد به‌ در تا حدامکان‌ کاهش‌ یابد . شرایط‌ و الزامات‌ زیر باید برآورده‌ شوند :
1-1-2-5-7 درهای‌ با نیروی‌ محرکه‌ خودکار
1-1-1-2-5-7 نباید نیرویی‌ بیش‌ از 150 نیوتن جهت‌ جلوگیری‌ از بسته‌ شدن‌ در ، لازم‌ باشد . این‌ اندازه‌ گیری‌ در یک‌ سوم‌ ابتدای‌ حرکت‌ درب  انجام‌ نمی‌ گردد.
2-1-1-2-5-7 انرژی‌ جنبشی‌ درب‌ طبقه‌ و قطعات‌ مکانیکی‌ نصب‌ شده‌ بر آن‌ ، باسرعت‌ میانگین‌ بسته‌ شدن‌ ، اندازه‌ گیری‌ و محاسبه‌ شود  و نباید از 6 ژول  بیشتر شود .
3-1-1-2-5-7 وسیله‌ ای‌ حفاظتی‌ باید تعبیه‌ گردد تا در هنگام‌ بسته‌ شدن‌ درب‌ ، در صورتیکه‌ شخص‌ بین‌ درها گیر کرده‌ باشد و یا در حال‌ گیر کردن‌ باشد بتواند بطور خودکار موجب‌ باز شدن‌ مجدد درب‌ گردد.
الف‌ –  این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ میتواند در ، درب‌ کابین‌ تعبیه‌ شود .(بند 8-7-2-1-1-3 را ببینید )
ب‌  –  عملکرد این‌ وسیله‌ در  50 میلی متر انتهای‌ مسیر حرکت‌ ضرورتی‌ ندارد.
ج‌  –  در حالتی‌ که‌ سیستم‌ این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ پس‌ از مدت‌ زمانی‌ آن‌ را غیر فعال‌ میسازد تا بطریقی‌ رفع‌ مانع‌ شود، انرژی‌ تعریف‌ شده‌ در بالا ، نباید از  4 ژول بیشتر شود.
2-1-2-5-7 درهایی‌ که‌ در هنگام‌ بسته‌ شدن‌ تحت‌ کنترل‌ دائمی‌ مصرف‌ کننده‌ میباشند (مثلا با فشار دگمه‌ ) اگر انرژی‌ جنبشی‌ محاسبه‌ شده‌ در 7-5-2-1-1-2 از  10 ژول بیشتر شود، سرعت‌ میانگین‌ سریعترین‌ لته‌ باید کمتر از 0.3  متر بر ثانیه باشد.
2-2-5-7 درهای‌ خودکار عمودی‌
این‌ نوع‌ درهای‌ خودکار تنها برای‌ آسانسور های‌ خودروبر ساختمانهای‌ خصوصی‌ و آسانسورهای‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر مجاز میباشند .
چنانچه‌ تمامی‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد ، بسته‌ شدن‌ این‌ نوع‌ درها با نیروی‌ محرکه‌ مجاز است‌ :
الف‌ –  بسته‌ شدن‌ بافشار دائمی‌ دگمه‌ ای‌ همراه‌ باشد.
ب‌  –  میانگین‌ سرعت‌ بسته‌ شدن‌ لته‌ ها کمتر از  0.3  متر بر ثانیه باشد .
پ‌  –  همانگونه‌ که‌ در بند 8-6-1 پیش‌ بینی‌ شده‌ ، درب‌ کابین‌ از نوع‌ مشبک‌ باشد.
ت‌  –  حداقل‌ دو سوم درب‌ کابین‌ قبل‌ از آنکه‌ درب‌ طبقه‌ شروع‌ به‌ بسته‌ شدن‌ نماید، بسته‌ شده‌ باشد.
3-2-5-7 سایر انواع‌ درها
در مورد درهای‌ نوع‌ دیگر (بطور مثال‌ در لولا دار) مجهز به‌ نیروی‌ رانشی‌ که‌ در هنگام‌ باز و بسته‌ شدن‌ درب‌  ،احتمال‌ ضربه‌ به‌ افراد وجود دارد ، تمهیدات‌ مربوط‌ به‌ درهای‌ خودکار مجهز به‌ نیروی‌ محرکه‌ ،در این‌ موارد نیز باید انجام‌ گیرد .
6-7 روشنایی‌ موضعی‌ و چراغهای‌  نشانگر حضور کابین‌
شدت‌ روشنایی‌ طبیعی‌ و یا مصنوعی‌ طبقه‌ در نزدیکی‌ درب‌ طبقه‌ و در کف‌ آن‌ باید حداقل‌  50 لوکس باشد ، بطوریکه‌ حتی‌ اگر چراغ‌ آسانسور خراب‌ باشد ، وقتی  استفاده‌ کننده‌  درب طبقه‌ را باز میکند ، بتواند براحتی‌ هر چه‌ در جلویش‌ قرار دارد ، را  تشخیص‌ دهد .
2-6-7 نشانگر حضور کابین‌
1-2-6-7 در صورتیکه‌ درب‌ طبقه‌ بطور دستی‌ کار می‌ کند ، استفاده‌ کننده‌ باید قبل‌ از باز نمودن‌ در ،بطور کاملاً  واضحی‌ از وجود کابین‌ در محل‌ آگاه‌ شود.
2-2-6-7 بمنظور فوق‌ ، یکی‌ از شرایط‌ زیر باید برقرار باشد.
الف‌ –  یک‌ یا چند قسمت‌ از سطح‌ درب‌ ، باید با در نظر گرفتن‌ موارد زیر شفاف‌ باشد تا نور را از خود عبور دهد.
1 –  دارای‌ مقاومت‌ مکانیکی‌ کافی‌ طبق‌ بند 7-2-2 باشد .
2 –  دارای‌ ضخامت‌ حداقل‌  6  میلی متر باشد.
3 –  حداقل‌ سطح‌ شیشه‌ خور برای‌ هر درب‌ طبقه 0.015  مترمربع باشد بطوریکه‌ مساحت‌ قسمت‌ شفاف‌   حداقل‌0.01  مترمربع باشد.
4 –  با پهنای‌ حداقل‌  60 میلی متر و حداکثر  150 میلی متر  میباشد لبه‌ پایینی‌ بخشهای‌ شفاف‌ که‌ پهن‌ تر از  80 میلی متر است‌ ، باید حداقل‌ یک‌ متر بالاتر کف‌ باشد.
ب‌ –  نشانگر حضور کابین‌ در طبقه‌ باید وقتی‌ کابین‌ در حال‌ ایستادن‌ است‌ روشن‌ شود ، ودر تمام‌ زمانی‌ که‌ کابین‌ در طبقه‌ ساکن‌ مانده‌ است‌، روشن‌ بماند.
7-7 کنترل‌  بسته‌ و قفل‌ شدن‌ درب‌  طبقه‌
1-7-7 حفاظت‌ در برابر خطر سقوط‌
در کارکرد عادی‌ باز کردن‌ درب‌  طبقه‌ و یا هریک‌ از لته‌ ها(در مورد درهای‌ چند لته‌ ای‌ ) نباید امکانپذیر باشد مگر آنکه‌ کابین‌ در حالت‌ توقف‌ بوده‌ و یا در حال‌ رسیدن‌ به‌ نقطه‌ توقف‌ در منطقه‌ بازشوی‌ درب‌ باشد.
منطقه‌ باز شدن‌ نباید بیش‌ از  0.2  متر در پایین‌ تراز طبقه‌ امتداد یابد.
در صورتی‌ که‌ در کابین‌ ودرهای‌ خروجی‌ بطور همزمان‌ عمل‌ نمایند، منطقه‌ باز شدن‌ درب‌  می‌ تواند به‌ حداکثر  0.35  متر در بالا و پایین‌ تراز طبقه‌ امتداد یابد.
2-7-7 پیشگیری‌ از قیچی‌ شدن‌ بین‌ کابین‌ و درب‌ طبقه‌
1-2-7-7 در صورت‌ باز بودن‌ درب‌  طبقات‌ یا بازبودن‌ یکی‌ از لته‌ های‌ آن‌ (در مورد درهای‌ چند لته‌ای‌ ) حرکت‌ عادی‌ کابین‌ یاادامه‌ حرکت‌ آن‌ نباید امکان‌ پذیر باشد. اگرچه‌ ، عملیات‌ مقدماتی‌ قبل‌ از شروع‌ حرکت‌ میتواندانجام‌ شود.
2-2-7-7 موارد استثناء
حرکت‌ آسانسور با درب‌ باز در محدوده‌ های‌ زیر مجاز است‌ :
الف‌ –  در منطقه‌ بازشوقفل‌، که‌ امکان‌ تراز کردن‌ یا تراز مجددکابین‌ نسبت‌ به‌ کف‌ طبقه‌ را فراهم‌ نماید، مشروط‌ بر اینکه‌ شرایط‌ بند 14-2-1-2 فراهم‌ گردد.
ب‌  –  در منطقه‌ ای‌ که‌ تا حداکثر ارتفاع‌  165 سانتی متر بالاتر از تراز طبقه‌ ، امتدادیافته‌ بطوریکه‌ امکان‌ بارگیری‌ توسط‌ استفاده‌ کنندگان‌ مجاز را (مقدمه‌ عمومی‌ 0-6-2 را ببینید) ممکن‌ سازد.
علاوه‌ بر فراهم‌ نمودن‌ شرایط‌ بندهای‌ 8-4-3 و 14-2-1-5 ،موارد زیر باید فراهم‌ شود.
1 ) در این‌ حالت‌ ارتفاع‌ مفید از کف‌ کابین‌ تا زیر چهارچوب‌ فوقانی‌ درب‌  طبقه‌ کمتر از 2 متر نباشد.
2 ) مادام‌ که‌ کابین‌ در این‌ محدوده‌ قرار گرفته‌ ، بسته‌ شدن‌ درب‌  طبقه‌ بدون‌ هر گونه‌ عمل‌ خاص‌ باید امکانپذیر باشد.
3-7-7 باز کردن‌ اضطراری‌ و قفل‌ کردن‌
هر درب‌  خروجی‌ باید به‌ یک‌ وسیله‌ قفل‌ کننده‌ مجهز باشد، بطوریکه‌ شرایط‌ بند 7-7-1 را تأمین‌ نماید.این‌ وسیله‌ باید در مقابل‌ استفاده‌ نادرست‌ حفاظت‌ شود.
1-3-7-7 پیش‌ از حرکت‌ کابین‌ درب‌ باید کاملا” قفل‌ شده‌ باشد. هر چند اعمال‌ مقدماتی‌ برای‌ حرکت‌ کابین‌ می‌ تواند انجام‌ گیرد.  قفل‌ بودن‌ ، باید توسط‌ وسیله‌ ایمن‌ برقی‌ بر طبق‌ بند 14-1-2 تشخیص‌ داده‌ شود.
1-1-3-7-7 کابین‌ تا هنگامی‌ که‌ زبانه‌ قفل‌ کننده‌ حداقل‌ به‌ اندازه‌  7 میلی متر بالنگه‌ درب‌ درگیر نشده‌ ، نباید قادر به‌ حرکت‌ باشد .
2-1-3-7-7 ارتباط‌ بین‌ یکی‌ از اجزاءاتصال‌ (کنتاکت‌ )که‌ مدار را قطع‌ میکند و وسیله‌ای‌ که‌ بطور مکانیکی‌ قفل‌ میشود باید مستقیم‌ ساده‌ و حفاظت‌ شده‌ اما قابل‌ تنظیم‌ باشد.
3-1-3-7-7 در مورد درهای‌ لولایی‌، قفل‌ باید نزدیکترین‌ فاصله‌ ممکن‌ به‌ لبه‌ های‌ عمودی‌ بسته‌ شو درب‌ ، عمل‌ نماید،بطوریکه‌ حتی‌ اگر درها افت‌ یا نشست‌ پیدا کنند، صحیح‌ عمل‌ کند.
4-1-3-7-7 اجزاء قفل‌ کننده و اتصالات‌ آن‌ باید در مقابل‌ ضربه‌ مقاوم‌ باشند و از فلز ساخته‌ شده‌ و یا با فلز تقویت‌ شوند.
5-1-3-7-7 استحکام‌ درگیری‌ زبانه‌ قفل‌ (اجزاءقفل‌ کننده‌) باید بنحوی‌ باشد که‌ اعمال‌ نیرویی‌ در جهت‌ باز شدن‌ ، مؤثر بودن‌ قفل‌ را کاهش‌ ندهد.
6-1-3-7-7 قفل‌ باید مقاومت‌ کافی‌ در آزمون‌ ضمیمه‌ (ج‌ – 1) را داشته‌ باشد. بطوریکه‌ بدون‌ تغییر شکل‌ دایمی‌ در حالیکه‌ نیروهای‌ حداقل‌ زیر بر سطح‌ قفل‌ و در جهت‌ باز شدن‌ برآن‌ اعمال‌ میشود، مقاومت‌ نماید.
الف‌ ) 1000 نیوتن در مورد درهای‌ کشویی‌
ب‌  ) 3000 نیوتن بر روی‌ زبانه‌ قفل‌ در درهای‌ لولایی‌
7-1-3-7-7 عمل‌ قفل‌ شدن‌ و تداوم‌ آن‌ باید توسط‌ نیروی‌ جاذبه‌ زمین، ‌ آهنربای‌ دائمی‌ یا فنر انجام‌ گیرد. فنرها در هنگام‌ قفل‌ شدن باید با فشردگی‌ عمل‌ کنندو دارای‌ حرکت‌ هدایت‌ شده‌ باشند، و به‌ اندازه‌ای‌ باشند که‌ در لحظه‌ باز شدن‌ قفل‌ فنر بصورت‌ کاملا” فشرده‌ در نیاید و فضایی‌ بین‌ حلقه‌ های‌ آن‌ موجود باشد.
در صورتی‌ که‌ آهنربای‌ دائمی‌ (یا فنر) به‌ هر دلیلی‌ بنحو مطلوب‌ عمل‌ نکند،نیروی جاذبه نباید باعث باز شدن قفل گردد. چنانچه تثبیت‌ اجزاء قفل‌ کننده‌ در محل‌ خود بوسیله‌ عمل‌ یک‌ مغناطیس‌ دائمی‌ صورت‌ پذیرد ، خنثی‌ نمودن‌ چنین‌ اثری‌ نباید با وسایل‌ معمولی‌ مثل‌ حرارت‌ ویا ضربه‌ امکانپذیر باشد.
8-1-3-7-7 قفل‌ باید در برابر خطر جمع‌ شدن‌ گرد و خاک‌ که‌ میتواند کارکرد مناسب‌ آنرا مختل‌ نماید، حفاظت‌ شود.
9-1-3-7-7 بازرسی‌ قطعات‌ عمل‌ کننده‌ باید به‌ آسانی‌ امکانپذیر باشد. مثلاً بدنه‌ قفل‌ در این‌ قسمتها میتواند شفاف‌ باشد.
10-1-3-7-7 در صورتیکه‌ که‌ اتصالات‌ قفل‌ در داخل‌ جعبه‌ ای‌ قرار دارد پیچهای‌ محکم‌ کننده‌ درپوش‌ باید از نوعی‌ باشد که‌ در هنگام‌ باز نمودن‌ درپوش‌ در سوراخها بمانند، و به‌ چاه‌ نریزند.
2-3-7-7 باز کردن‌ اضطراری‌
هر یک‌ از درهای‌ طبقه‌ باید از بیرون‌ به‌ کمک‌ کلید سه‌ گوشه‌ با ابعاد استاندارد طبق‌ پیوست‌ ب‌ قابل‌ باز شدن‌ باشد.
این‌ نوع‌ کلید تنها باید همراه‌ بادستورالعملی‌ که‌ حاوی‌ جزئیات‌ هشدارهای‌ لازم‌ از وقوع‌ حوادثی‌ که‌ در نتیجه‌ باز کردن‌ درب‌ ، بدون‌ قفل‌ نمودن‌ دوباره‌ آن‌ پایین‌ می‌آید ، به‌ افراد مسئول‌ داده‌ شود.
بعد از باز نمودن اضطراری چنانچه مانعی برای باز نگهداشتن درب طبقات وجود نداشته باشد ، درب باید بطور خودبخود قفل شود.
در صورتیکه‌ درهای‌ طبقه‌ بوسیله‌ درب‌  کابین‌ باز وبسته‌ شود، وسایلی‌ ( مثل‌ فنرها و وزنه‌ ها ) باید بسته‌ شدن‌ خودبه‌خود درب‌ طبقه‌ را وقتی‌ کابین‌ در خارج‌ از منطقه‌ باز شو قفل‌ قرار دارد و درب طبقه‌ به‌ هر دلیلی‌ باز شود، تضمین‌ نمایند .
4-7-7 وسیله‌ برقی‌ برای‌ اطمینان‌ از بسته‌ بودن‌ درب‌ طبقه‌ .
1-4-7-7 هر درب‌ طبقه‌ باید مجهز به‌ یک‌ وسیله‌ برقی‌ برای‌ اثبات‌ حالت‌ بسته‌ بودن‌ آن‌ مطابق‌ بند  14-1-2 باشد، طوری‌ که‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند 7-7-2 رعایت‌ شوند.
2-4-7-7 در مورد درهای‌ افقی‌ کشویی‌ طبقه‌ که‌ با درب‌ کابین‌ بطور همزمان‌ عمل‌ میکند، این‌ وسیله‌ میتواند با وسیله‌ای‌ که‌ برای‌ اثبات‌ حالت‌ قفل‌ میباشد یکی‌ باشند به‌ شرط‌ آنکه‌ قفل‌ شدن‌ منوط‌ به‌ بسته‌ شدن‌ مطمئن‌ درب‌ طبقه‌ باشد.
3-4-7-7 در صورتیکه‌ درهای‌ طبقات‌ لولایی‌ باشند این‌ وسیله‌ باید بر روی‌ لبه‌ بسته‌ شو درب یا بر روی‌ ابزار مکانیکی‌ که‌ سبب‌ بسته‌ شدن‌ درب‌  میگردد، نصب‌ شود .
5-7-7 ویژگیهای‌ مشترک‌ بین‌ وسایل‌ اثبات‌ بسته‌ بودن‌ و قفل‌ بودن‌ درب‌
1-5-7-7 حرکت‌ آسانسور توسط‌ اشخاص‌ از محلهایی‌ که‌ بصورت‌ عادی‌ در دسترس‌ عموم‌ میباشد، نباید حتی‌ با پل‌ کردن‌ یک‌ سویچ‌ ایمنی‌ با در طبقه‌ باز یا قفل‌ نشده‌ امکانپذیر باشد.
2-5-7-7 وسایل‌ واسطه‌ ای‌ که‌ در ‌ قفل‌ استفاده‌ میشوند باید عملکردمثبت‌ داشته‌ باشند .(عملکرد مثبت‌ بدین‌ معناست که‌ با برقراری‌ جریان‌،  قفل‌شدن‌ تأیید شود ).
6-7-7 درهای‌ کشویی‌ افقی‌ یا عمودی‌ چند لته‌ ای‌ که‌ بطور مکانیکی‌ بهم‌ متصل‌ شده‌اند . در صورتیکه‌ درها از نوع‌ کشویی‌ افقی‌ یا عمودی‌ چند لته‌ ای‌ باشند و مستقیما” توسط‌ اتصالات‌ مکانیکی‌ بهم‌ مرتبط‌ باشند، انجام‌ موارد زیر مجاز میباشد :
الف‌ –  قفل‌ کردن‌ یک‌ لته‌ بصورتیکه‌ این‌ قفل‌ بتواند بتنهایی‌ از باز شدن‌ سایر لته‌ ها جلوگیری‌ کند
ب‌  –  نصب‌ وسایل‌ قفل‌ کننده‌ بهمان‌ صورت‌ که‌ در بند 7-7-4-1 یا 7-7-4-2 برای‌ درهای‌ تک‌ لنگه‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌
2-6-7-7 در صورتیکه‌ اتصالات‌ مکانیکی‌ لته‌ ها از نوع‌ غیر مستقیم‌ باشد (مانند سیم‌ فولادی‌ ، تسمه‌ یا زنجیر ) طراحی‌ و ساخت‌ آن‌ باید بگونه‌ ای‌ باشد تا در مقابل‌ نیروهای‌ معمولی‌ پیشبینی‌ شده‌ مقاومت‌ لازم‌ را داشته‌ و بطور دوره‌ای‌ نیز از آنها بازدید شود.
 قفل‌ کردن‌ یک‌ لته‌ بطوریکه‌ این‌ قفل‌ بتواند بتنهایی‌ از باز شدن‌ سایر لته‌ ها جلوگیری‌ کند بدون‌ نصب‌ دستگیره‌ مجاز میباشد.
وضعیت‌ بسته‌ بودن‌ سایر لته‌ ها که‌ بسته‌ شدن‌ شان‌ بدون‌ استفاده‌ از وسایل‌ قفل‌شونده‌ صورت‌ گرفته‌، باید توسط‌ محافظهای‌ الکتریکی‌ و مطابق‌ بند 14-1-2 تضمین‌ گردد.
سازمان استاندارد در مورد درب طبقه ، کابین و درب کابین آسانسور

جهت ثبت نام در کارگاه 8 ساعته محاسبات استاندارد آسانسور به سایت زیر مراجعه نمایید

www.portal.kishtech


راه های ارتباطی :

تلفن : 02166176196
نشانی : بلوارکشاورز خیابان 16 آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک 54 طبقه 5 واحد9