تفاهم نامه پردیس فناوری کیش (کیش تک) با کشور گرجستان

تفاهم نامه پردیس فناوری کیش (کیش تک) با کشور گرجستان