تفاهم نامه همکاری با پردیس فناوری (کیش تک)ل و کالج بین المللی ابن سینا کشور گرجستان

تفاهم نامه همکاری با پردیس فناوری (کیش تک)ل و کالج بین المللی ابن سینا کشور گرجستان