امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ابن سینا گرجستان و پردیس فناوری کیش (کیش تک))