کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان در بندرعباس – کیش تک – شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان

کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان در بندرعباس - کیش تک - شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان