کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان در بندرعباس – پردیس فناوری کیش

کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان در بندرعباس - پردیس فناوری کیش