سمینار اینترنت اشیا IOT

سمینار اینترنت اشیا IOT

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

 

سرفصل:

1. محتوای دوره چیست؟
2. مخاطب دوره چه کسی است؟
3. هدف از دوره چیست؟
4. پیشنیاز های دوره چیست؟
5. تاریخچه IOT
6. فواید IOT
7. کتاب ها و رفرنس ها
8. سوالات مخاطبین

 

 

  • تاریخ برگزاری : ۹۸/۱2/۱5
  • ساعت برگزاری : 16:۰۰ الی ۱8:۰۰
  • محل برگزاری : بلوار کشاورز خیابان شانزده آذر (انتشارات دانشگاه تهران) پلاک ۵۴ طبقه ۵ واحد ۹

برای ثبت نام : portal.kishtech.ir