استفاده از ديسكها با بازوي ثابت

استفاده از ديسكها با بازوي ثابت