پژوهشی درباره چگونگی توسعه زبان

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت:

مطالعه‌ی آواهای هشدار میمون‌ها نشان می‌دهد قبل از ایجاد صدا، یادگیری ادراکی توسعه پیدا کرده است.