معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک_های صنعتی ایران منصوب شد

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منصوب شد