اندازه گیری رطوبت به روش نقطه ی حباب

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی شیمی

اندازه گیری رطوبت به روش نقطه ی حباب

میزان بخار آب در هوا را به رطوبت میشناسیم. اندازه گیری رطوبت محیط و مواد در بسیاری مواقع و مخصوصا در پروسه های صنعتی پر اهمیت میباشد. در اندازه گیری رطوبت دانستن برخی تعاریف زیر مفید است.

برای اندازه گیری رطوبت به روش نقطه‌ی حباب ابتدا تعریفی از نقطه‌ی حباب و نقطه‌ی شبنم گفته می‌شود و سپس روش را به سادگی برای شما بیان می‌کنیم.

نقطه حباب به فشار و دمایی اطلاق می‌شود که در آن اولین حباب گاز در سیال ایجاد شود. به عبارت دیگر با توجه به ثابت بودن تقریبی دما و ترکیب سیال، افت فشار در اثر مکش سیال به خارج، باعث می‌شود در دما و فشار خاصی حباب‌های گاز در سیال به وجود آیند.

نقطه شبنم دمایی است که هوا باید تا آن نقطه سرد شود تا با بخار آب اشباع شود. در دمای پایین‌تر از این دما، بخشی از آب موجود در هوا تقطیر خواهد شد تا دوباره به حالت تعادل برسد. به آب تقطیر شده بر روی سطوح، شبنم گفته می‌شود.

 

می‌دانیم با کاهش دمای یک مخلوط گاز _ بخار قسمت بخار آن میعان می‌شود. برای اندازه‌گیری میزان رطوبت، مخلوط را با یک صفحه ای که دمای آن قابل تنظیم است تماس می‌دهیم. دمای صفحه را کاهش می‌دهیم تا اولین قطره‌ی مایع تشکیل شود و دمای صفحه را ثبت می‌کنیم.

بار دیگر این کار را انجام می‌دهیم با این تفاوت که دمای صفحه را افزایش می‌دهیم تا اولین قطره‌ی مایع ناپدید شود.

میانگین این دو دما به عنوان دما‌ی شبنم مخلوط گاز _ بخار در نظر گرفته می‌شود. سپس با استفاده از دمای شبنم بدست آمده و منحنی رطوبت سنجی، رطوبت مخلوط بدست می آید.