مسئله ای از بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره

مسئله ای از بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره