مسئله ای از بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و يكپاره

مسئله ای از بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و يكپاره