مسئله ای از بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره2

مسئله ای از بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره2