فرمول بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و يكپاره

فرمول بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و يكپاره