بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و يكپاره

بلاک بندي ركوردها با طول متغير و يكپاره