بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره

بلاك‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره