چرا میگوییم عافیت باشه؟

saying Bless You When Sneezing

It was thought in ancient times that hen people sneezed they momentarily gave up the holy ghost.thus, during the reign of Pope Gregory the Great ,when the population of Rome was overcome  by a plague believed to have been caused by contamination  of the air,the pope introduced the saying : God bless you  to anyone who sneezed. Today ,even though a sneeze is considered a symptom  of expression nevertheless persist.

گفتن آفیت باشید زمانی که عطسه میکنید.

در دوران قدیم فکر میکردند زمانی که آنها عطسه میکنند یک لحظه روح از بدن خارج میشود. در دوره ی حکومت پاپ جرجی بزرگ زمانی که مردمان روم به یک آسیب که سبب آلودگی هوا میشد غلبه میکردند پاپ گفته ای با عنوان آفیت باشید را به هر کسی که عطسه میکرد میگفت. امروزه عطسه نشانه ی سرما خوردگی معمولی در نظر گرفته شده و قطعا چیزی برای ترس نیست و این اصطلاح هنوز هم وجود دارد.

 

منبع : 101 سنت آمریکایی