کارگاه مولد خورشیدی برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه فنی و مهندسی:

کیش تک پیشرو در اموزش

 کارگاه مقدماتی طراحی ونصب مولد خورشیدی در تاریخ 22 آذرماه سال جاری در محل پردیس فناوری کیش برگزار گردید.