پنج سؤال اخلاقی درباره نحوه استفاده از ماه

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه نجوم:

با آغاز برنامه‌ریزی برای فرود و سکونت انسان روی ماه لازم است به سؤال‌های اخلاقی در مورد نحوه‌ی استفاده از منابع طبیعی و انسانی پاسخ داد.