خانم حوا رضایی

خانم حوا رضایی

مدیر اجرایی و مالی

بیشتر بدانید
دکتر داود رمضانی

دکتر داود رمضانی

مدیر عامل

بیشتر بدانید
خانم آتنا عقیلی

خانم آتنا عقیلی

روابط عمومی

بیشتر بدانید
آقای میثم رمضانی

آقای میثم رمضانی

مسئول فنی سایت

بیشتر بدانید
خانم مرضیه مطلق

خانم مرضیه مطلق

مدیر توسعه آموزش

بیشتر بدانید
آقای علیرضا رمضانی

آقای علیرضا رمضانی

کارشناس پشتیبانی

بیشتر بدانید