استفاده از مشاوره ضرورت جامعه مدرن

تحولات روبه افزایش جامعه در اثر حرکت سریع به سمت زندگی ماشینی، منجر به رخدادهایی می‌شود که انسان امروزی به تنهایی قادر به حل یا کشف آن نیست و برای همنواسازی با شرایط جدید، استفاده از مشاور ضرورت انکار ناپذیر جامعه مدرن است .

با وجود آنکه هر روز مشکلات ناشی از بی اطلاعی، خسارت‌های مادی و معنوی بر شهروندان وارد می‌کند اما هنوز بسیاری از مردم خود را بی‌نیاز از مشاوره و آموزش می‌پندارند.به موازات توسعه شگفت انگیز علوم و فنون، استفاده از آموزش و مشاوره برای شهروندان جامعه و حتی تک‌تک افراد خانواده اهمیت پیدا می‌کند و همه ابعاد زندگی از مشکلات شغلی در قالب مشاوره شغلی تا مشکلات اقتصادی و ازدواج، تا انواع آسیب‌های ناشی از رسانه و مشکلات ارتباطی و درون فردی را دربر می‌گیرد.باید بپذیریم که همه ما نیازمند آموزش و خدمات مشاوره‌ای هستیم نه به دلیل آن که ضعیف هستیم بلکه از آن جهت که هر انسانی نیازمند یادگیری و مشورت است تا زندگی خود را به هدر ندهد و تجربیات شکست خورده دیگران را تجربه نکند و همان تعبیری که یک ساعت تفکر را بالاتر از هزار عبادت می‌داند.ترویج فرهنگ مشاوره و راهنمایی را باید از سنین کودکی و در مدارس آغاز کرد و مشاوره را به عنوان یک درس در محتوای آموزشی گنجاند اما نه برای گرفتن نمره و افزایش محفوظات دانش آموزان بلکه برای آنکه سلامت روحی و روانی شهروندان تامین شده و از هزینه‌های سنگین اشتباه جلوگیری شود.