فرهنگ ،یادگیری و رقابت

پایگاه برگزاری مسابقات فرهنگی

شروع مسابقه ماه خدا از ابتدای ماه مبارک رمضان

با جوایز ارزنده به 30 نفر از شرکت کنندگان مسابقه ماه خدا

لینک سایت

www.hamavardgah.ir