رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های ایران 2020

دانشگاه آزاد اسلامی در ویرایش 2020 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» دومین دانشگاه برتر ایران شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، براساس ویرایش 2020 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»، دانشگاه آزاد اسلامی بعد از دانشگاه تهران در میان 500 دانشگاه برتر جهان و 70 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفت.

31 دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه ‌های برتر جهان جای گرفته‌اند که امتیاز کل و رتبه 10 دانشگاه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» به شرح زیر است:

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

52.4

1

405

دانشگاه آزاد اسلامی

50.5

2

454

دانشگاه صنعتی شریف

45.8

3

591

دانشگاه صنعتی اصفهان

45.7

4

595

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

43.3

5

676

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

43.2

6

678

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

43.2

6

678

دانشگاه تربیت مدرس

38.9

8

810

دانشگاه تبریز

37.9

9

841

دانشگاه شیراز

37.7

10

850

بر پایه رتبه بندی موضوعی این نظام، دانشگاه آزاد اسلامی در 6 رشته موضوعی مهندسی مکانیک، ریاضی، مهندسی برق و الکترونیک، علوم کامپیوتر، شیمی و فیزیک برترین رتبه کشور را کسب کرد. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مهندسی مکانیک رتبه 5 بین المللی، در رشته ریاضی رتبه 29 بین المللی، در رشته مهندسی برق و الکترونیک رتبه 93 بین المللی، در رشته علوم کامپیوتر رتبه 110 بین المللی، در رشته شیمی رتبه 121 بین المللی و در رشته فیزیک رتبه 235 بین المللی را کسب کرده است.

دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های علوم کشاورزی با رتبه بین المللی 84، مهندسی عمران با رتبه بین المللی 35 و مهندسی با رتبه بین المللی 44 بعد از دانشگاه تهران رتبه دوم کشور را کسب کرد و در حوزه علوم گیاهی و دامی با رتبه 432 بین المللی بعد از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس رتبه سوم ملی را کسب کرده است. همچنین در حوزه زیست شناسی و بیوشیمی با رتبه بین المللی 466، بعد از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه چهارم ملی و در حوزه علم مواد با رتبه 225 بین المللی بعد از دانشگاه های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان رتبه پنجم ملی را کسب کرده است.

در جدول زیر دانشگاه های برتر ایرانی در حوزه های موضوعی به همراه رتبه جهانی آنها آمده است:

حوزه موضوعی

دانشگاه های دارای برتر موضوعی و رتبه جهانی آنها

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی (5)، دانشگاه تهران (31)، صنعتی امیرکبیر (55)، فردوسی مشهد (56) و علم و صنعت (98)

ریاضی

دانشگاه آزاد اسلامی(29) و صنعتی امیرکبیر (60)

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی (93)، صنعتی شریف (148)، دانشگاه تهران (175) و صنعتی امیرکبیر (212)

علوم کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی (110)، دانشگاه تهران (139)، صنعتی شریف(164) و صنعتی امیرکبیر (174)

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی (121)، صنعتی نوشیروانی بابل(195)، دانشگاه تهران (195)، صنعتی شریف (276)، تربیت مدرس (325)، یاسوج (354)، صنعتی اصفهان (459) و …

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی (235)، صنعتی اصفهان (255)، صنعتی شریف (399)، دانشگاه تهران (399)، شیراز (606)، صنعتی امیرکبیر (659)، یزد (669)، تبریز (694) و گیلان (716)

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران (71)، دانشگاه آزاد اسلامی (84)، تربیت مدرس (116)، شیراز (150)، فردوسی مشهد (191) و صنعتی اصفهان (197)

مهندسی عمران

دانشگاه تهران (11)، دانشگاه آزاد اسلامی (35)، علم و صنعت (88) و صنعتی امیرکبیر(97)

مهندسی

دانشگاه تهران (39)، دانشگاه آزاد اسلامی (44)، صنعتی امیرکبیر(118)، صنعتی شریف (120)، صنعتی نوشیروانی بابل (174)، تبریز (178) و…

علوم گیاهی و دامی

دانشگاه تهران (184)، تربیت مدرس (334)، دانشگاه آزاد اسلامی (432) و شیراز (485)

زیست شناسی و بیوشیمی

علوم پزشکی تهران (310)، دانشگاه تهران (359)، علم پزشکی شهید بهشتی (444) و دانشگاه آزاد اسلامی (466)

علم مواد

دانشگاه تهران (155)، صنعتی امیرکبیر (189)، صنعتی شریف (208)، صنعتی اصفهان (210)، دانشگاه آزاد اسلامی (225)، علم و صنعت (280)، تربیت مدرس (351) و…