خرس قطبی تصویر انکارناپذیر تغییرات اقلیمی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه محیط زیست:

داستان خرس قطبی که ادعا شده در اثر تغییرات اقلیمی وارد شهری در روسیه شده است، مورد انتقاد برخی از دانشمندان قرار گرفته است.