ارتباطات و رهبری

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد ارتباطات و رهبری

آشنایی اولیه با ارتباطات و رهبری

ارتباطات

ارتباطات فرآیندی است که افراد و گروه ها براساس آن در یک سازمان برای کسی مفاهیم و اهداف مشترک با استفاده از پیام ها، نمادها و علائم تفاهم می یابند. بنابراین فرآیند ارتباطات که به شکل یک جانبه، دو جانبه و به صورت یک نفر به یک نفر، یک نفر به چند نفر، جریان می یابد وظایف اداری سرپرستی را هماهنگ کرده وظیفه اصلی فرآیند ارتباطات یگانگی و نزدیکی افراد سازمان نسبت به هم می باشد. در سرپرستی ارتباطات چهار وظیفه عمده کنترل، عمده کنترل، انگیزش، بیان احساسات و ارائه اطلاعات ایفا می نماید. قلمرو ارتباطی و اهداف مدیریتی سرپرستی عبارتند از:

الف) انواع ارتباط از نظر عکس العمل در محیط کار: بسیاری از اوقات مدیر و سرپرست کارگران پیامی را منتقل می کنند که این پیام موجب عکس العملی نمی شود این چنین پیامی را ارتباط یک جانبه گویند. اما اگر پیام منتقل شده به گونه ای باشد که گیرنده را به عکس العمل وادارد و نظرات خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند، این نوع ارتباط را ارتباطات دو جانبه گویند: هر یک از دو نوع ارتباط یاد شده دارای نکات مثبتی هستند که عبارتند از: ارتباط یک جانبه سریعتر و کار فرستنده پیام آسانتراست.

ب) ارتباطات از نظر جهت پیام:

۱ ارتباطات افقی

۲ ارتباطات عمودی

٣ ارتباطات مورب

 ارتباطات و رهبری

رهبری

رهبری به توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه در جهت هدفهای معینی اطلاق می گردد. بنا بر ماهیت سازمان سرپرست می تواند از فنون زیر در رهبری استفاده نماید:

١ شنونده خوب و ارتباط دهنده دقیق و آماده ای باشد

۲ پیوسته در بررسی احوالات کارکنان برآید

٣ انگیزه برای زیردستان را بررسی کرده تا اینکه مؤثرترین انگیزه را بیابید

۴ انتقاد و توبیخ را بطور پنهانی انجام دهد و تشویق را در جمع بعمل آورد

۵ به اشتباهات خویش به صراحت اعتراف کند

مفاهیم اصلی سبک رهبری می باشند به ترتیب زیر تعریف می شوند:

١ رفتار کاری

۲ رفتار رابطه ای

 ارتباطات و رهبری

نگرشهای نوین به ارتباطات و رهبری در مدیریت سرپرستی

مدیریت به سازماندهی و توسعه منابع توجه دارد. در حالی که رهبری به نفوذ در افراد و جهت دادن به آنچه مقصود رهبر است اطلاق می گردد. برخی معتقدند که رهبری عبارت از ایجاد شرایطی است که در آن شرایط افراد قادر باشند دیگران را به گونه ای به کار گیرند که هم آنها به آسایش و رفاه دست یابند. برخی صاحب نظران معتقدند که امروزه نقش رهبران در مدیریت سازمانها یک، نقش نگرشی است.

چهار دسته از ویژگی های شخصی در زمینه شایستگی رهبران که عبارتند از:

الف) مدیریت توجه: توانایی ایجاد حس نتیجه یابی، کسب هدف و یا هدایتی که موجب جذب شود. ب) مدیریت مفهوم: توانایی خلق و ایجاد ارتباط مفاهیم به گونه ای که واضح و قابل درک باشد. ج) مدیریت اعتماد: توانایی ایجاد اعتبار و قاطعیت به گونه ای که افراد آنها را پذیرا باشند. د) خود مدیریتی: توانایی شناسایی خود و استفاده از مهارت ها در محدوده توانایی ها و ضعف های در خودشناسی است.

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir