اموزش حسابداری مالیاتی

پردیس فناوری کیش-طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت-گروه حسابداری و مدیریت

آموزش حسابداری مالیاتی

مالیات بهترین و منطقی ترین راه برای تأمین بودجه کشور است . دریافت مالیات دقیق و درست از اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند اختلاف طبقاتی در کشور را کاهش دهد و به تأمین خدمات عمومی ضروری کمک کند . سیستم مالیاتی درست و سالم به نظام اقتصادی کشور کمک بسیاری می کند .

هدف از اخذ مالیات معمولا دولت ها مالیات را با اهداف مختلفی اخذ می کنند . از این اهداف می توان به موارد کلی زیر اشاره کرد :

تأمین قسمتی از هزینه های عمومی دولت (اهداف درآمدی)

دولت ها برای تأمین مخارج جامعه جهت رفع نیازهای اساسی و عمومی افراد جامعه این مالیات را اخذ می کنند .

مفاهیم اولیه آموزش حسابداری مالی

انواع مالیات

بر اساس قانون مالیاتی کشور مالیات های قابل وصول توسط دولت به دو گروه اصلی تقسیم می شود :

گروه اول – مالیات های مستقیم

مالیات هایی هستند که مشخصات پرداخت کنندگان آنان برای سازمان مالیاتی کشور مشخص است . در واقع این نوع مالیات به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد کسر می شود . مالیات های مستقیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

۱- مالیات بر دارایی

۲- مالیات بر درآمد

گروه دوم – مالیات های غیر مستقیم

این گروه از مالیات ها ، مالیات هایی هستند که مشخصات پرداخت کننده آن برای سازمان مالیاتی کشور نا مشخص است . این مالیات ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات اضافه می شود و به مصرف کننده تحمیل می شود . این مالیات به دسته های زیر تقسیم می شود :

۱- مالیات بر واردات

۲- مالیات بر مصرف و فروش

اصول اخذ مالیات

    دو اصل در اخذ مالیات همواره باید رعایت شود :

  1. اصل فایده
  2. اصل توانایی پرداخت

مالیات بر مصرف و فروش بر اساس اصل فایده است . یعنی هر فرد به میزانی که از خدمات دولتی استفاده می کند ، به همان میزان در تأمین هزینه های دولتی نیز مشارکت کند .

مالیات بر درآمد بر اساس اصل توانایی پرداخت است . یعنی هر شخصی به هر میزانی که توانایی دارد در پرداخت مالیات مشارکت کند .