چرا روبیکا با اخطار سپر امنیتی گوگل مواجه شد؟

روبیکا در جوابیه‌ای به موارد مطرح‌شده در گزارش کیش‌تک با عنوان «چرا روبیکا با اخطار سپر امنیتی گوگل مواجه شد؟» پاسخ داد.