برگزاری دوره توسعه عملکرد سازمانی

دوره توسعه مدیریت عملکرد سازمانی با مشارکت پردیس‌فناوری‌کیش و شرکت‌شهرکهای‌استان‌هرمزگان برنامه‌ریزی شده است که دوره توسعه مدیریت عملکرد سازمانی با تدریس خانم دکتر صیاف در تاریخ 28 و 29 دی ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین‌همزمان از طریق سامانه‌آموزش‌مجازی‌رهیاران کیش‌‌تک برگزار شد .