کارگاه آموزش نرم افزار HYSYS

1_معرفی کلی نرم افزار و تاریخچه آن 2_ویژگی ها و کاربرد های نرم افزار 3_آشنایی با محیط نرم‌افزار ، اضافه کردن مواد Fluid package _4آشنایی با کلیه تجهیزات فرآیندی در هایسیس و نحوه استفاده از آن ها 5_ارائه مثال هایی کاربردی در رابطه با جمع بندی شبیه سازی