روز 16 آذر بر همه پويندگان علم و دانش مبارك باد

روز 16 آذر بر همه پويندگان علم و دانش مبارك باد پرديس فناوري كيش تبلور پيوند دانشگاه، صنعت و جامعه بازدید 160